[gilug] La censura i espionatge de Google

Narcis Garcia narcisgarcia gilug org
2021-04-21 18:19:39 UTC


He intentat donar dades bancàries a un company per a què fes la
contribució dinerària. Però l'he escrit a un compte de Gmail, i les
dades les he xifrat.

Immediatament he rebut el rebuig de Google per la seva política
d'inseguretat;
https://support.google.com/mail/?p=BlockedMessage

Convido tothom a què reflexioni si realment és fonamental per a la vida
de cadascú, subscriure serveis amb aquesta gent.

L'article 18.3 de la constitució espanyola diu:
«Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las
postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.»
I l'article 18.4 diu:
«La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de
sus derechos.»
Doncs aquesta gent de Califòrnia hi passen per sobre.

-- 
Narcis Garcia
Més informació sobre la llista de correu gilug