[gilug.org] Pessima politica de NVIDIA

Jordi Pujol jordipujolp gmail com
2008-05-17 06:19:17 UTC


El Friday 16 May 2008 16:59:07 Jordi Pujol va escriure:
> mv /etc/X11/xorg.conf  /etc/X11/xorg.conf.copia
>
> debconf-communicate -fnoninteractive configuracio << EOF
> SET xserver-xorg/config/inputdevice/keyboard/layout es
> SET xserver-xorg/config/inputdevice/keyboard/options altwin:super_win
> SET xserver-xorg/config/inputdevice/keyboard/variant cat
> SET xserver-xorg/config/inputdevice/keyboard/model pc105
> SET xserver-xorg/config/monitor/use_sync_ranges false
> FSET xserver-xorg/config/monitor/use_sync_ranges seen false
> EOF
>  
ara que miro les notes, ens faltarien instruccions:

dpkg-reconfigure xserver-xorg

# dintre de la seccio Screen hem de posar aquesta linia Device
# perque el dexconf s'ha tornat molt net i no vol escriure linies
# que son evidents, pero nvidia-xconfig la necessita
Section."Screen"
	Device "Configured Video Device"

# ara sí que nvidia-xconfig farà una bona configuració 

> nvidia-xconfig --depth=24 --use-edid --allow-ddcci --composite
> --render-accel --allow-glx-with-composite --disable-glx-root-clipping
> --add-argb-glx-visuals --include-implicit-metamodes --no-logo --twinview
> --twinview-orientation=LeftOf --twinview-xinerama-info-order=DFP,CRT

Més informació sobre la llista de correu gilug