[gilug.org] traducció de l'enlightenment 17 al català

Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2007-05-27 16:57:21 UTC


Bones llista, sóc un estudiant de l'udg i utilitzo enlightenment 17 com
a escritori. Estic fent la traducció d'aquest escritori al català.
No sé si això té cabudo a les JPL d'enguany, però ja que estic intentant
de traduir-ho, ho comento en aquesta llista per si a algú li interessa
l'iniciativa.
La traducció està pujada al servidor de cvs/subversion de l'e17.
get-e.org dats.no-ip.org/?q=node/11 
Us deixo aquests enllaços per si a algú li interessa.
Ens continuem llegin i intentant de participar amb el que cadascú
bonament pugui.

More information about the gilug mailing list