[gilug.org] drivers nvidia

Jordi Pujol jordi-pujol telefonica net
2007-05-14 06:07:53 UTC


es lo que ja haviem parlat, no sempre es pot dir tot perfecte, si llegeixes 
mes endavant veuras que es defineix la variable, 

# export KPKGPARMS='--added-modules nvidia-kernel --initrd '
# make-kpkg $KPKGPARMS modules_clean && make-kpkg $KPKGPARMS
modules_image

hauria de posar la definicio de la variable abans de la instruccio que dius,
()

Salut,

Jordi Pujol

A Diumenge, 13 de Maig de 2007 21:09, Marc Furtià i Puig va escriure:
> Com pots saber, per exemple que et dóna un error de compilació amb
> aquest flag ?
> make-kpkg $KPKGPARMS debian
> Jo no utilitzo nvidia, deixant de banda el servidor, però em refereixo
> que no entenc com veus que has de passar aquest flag $KPKGPARMS a la
> compilació.
> Ens veiem!!
> El dg 13 de 05 del 2007 a les 12:24 +0200, en/na Jordi Pujol va
>
> escriure:
> > Bondia a tots,
> >
> > si que hi ha molts de problemes per compilar el nvidia-kernel.
> >
> > podem fer-ho amb el nvidia-kernel-source o el driver original nvidia,
> >
> > amb el nvidia-kernel-source:
> >
> > primer hem de refer el paquet linux-kbuild-2.6.20, perque no ens deixarà
> > instal.lar aquest modul, ens dirà:
> > FATAL: modpost: GPL-incompatible module nvidia.ko uses GPL-only symbol
> > ‘paravirt_ops’
> >
> > Seguim les instruccios de:
> > http://www.debianhelp.org/node/6880
> >
> > hem de editar el scrpts/mod/modpost.c (el nom mod.c es erroni) i eliminar
> > o comentar les linies 1197-1198:
> > 		if (!mod->gpl_compatible)
> > 			check_for_gpl_usage(exp->export, basename, exp->name);
> >
> > mirem quines versions hi ha en Debian del driver nvidia
> > # apt-cache policy nvidia-kernel-source
> > nvidia-kernel-source:
> >  Installed: 1.0.8776-4
> >  Candidate: 1.0.8776-4
> >  Version table:
> >   1.0.9755-1 0
> >     60 http://ftp.de.debian.org unstable/non-free Packages
> > *** 1.0.8776-4 0
> >     300 http://ftp.de.debian.org stable/non-free Packages
> >     300 http://ftp.de.debian.org etch/non-free Packages
> >     990 http://ftp.de.debian.org testing/non-free Packages
> >     100 /var/lib/dpkg/status
> >
> > Escolleixo la ultima:
> > # aptitude install nvidia-kernel-source -t unstable
> > The following packages will be upgraded:
> >  nvidia-kernel-source
> > The following packages are RECOMMENDED but will NOT be installed:
> >  nvidia-glx
> >
> > # cd /usr/src/
> >
> > # tar xzf nvidia-kernel-source.tar.gz
> >
> > # cd linux-headers-2.6.20-1-686
> >
> > afegim la versio al Makefile
> > # vi Makefile
> > EXTRAVERSION = -1-686
> >
> > # make-kpkg $KPKGPARMS debian
> >
> > El make-kpkg s'en descuida de posar el permis d'execucio a alguns
> > programes: error:
> > /bin/sh: scripts/genksyms/genksyms: Permission denied
> >
> > li posem:
> > # find /usr/src/linux-headers-2.6.20-1-686/scripts/ -type f -print0 |
> > xargs --null chmod a+x
> >
> > podem compilar:
> > # export KPKGPARMS='--added-modules nvidia-kernel --initrd '
> >
> > # make-kpkg $KPKGPARMS modules_clean && make-kpkg $KPKGPARMS
> > modules_image
> >
> > instalem,
> > #
> > dpkg -i
> > ../nvidia-kernel-2.6.20-1-686_1.0.9755-1+2.6.20-10.00.Custom_i386.deb
> >
> > tambe podriem fer-ho amb el driver original Nvidia segons les
> > instruccions de: http://www.debianhelp.org/node/6880
> > per mi es la opcio preferida perque sempre estic segur de que s'instal.la
> > la ultima versio del driver:
> >
> > # ./NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1.run -x
> > # cd NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1
> > # ../nvidia-installer -K -a -k 2.6.20-1-686
> > i acabar la instalacio manualment:
> > # cd NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv
> > # EXPORT PARAVIRT_OPS=`grep "D paravirt_ops"
> > /boot/System.map-2.6.20-1-686 | colrm 9`
> > # ld -m elf_i386 —defsym paravirt_ops=0x$PARAVIRT_OPS -r -o nvidia.ko
> > nvidia.o nvidia.mod.o
> > Instal.lar nvidia.ko (by copying the module over into
> > /lib/modules/2.6.20-1-/kernel/dricers/video)
> > # cp nvidia.ko /lib/modules/2.6.20-1-686/kernel/drivers/video
> > # depmod -a -b /lib/modules/2.6.20-1-686
> >
> > Salut,
> >
> > Jordi Pujol
> >
> > A Diumenge, 13 de Maig de 2007 01:19, xavi linux va escriure:
> > > ep..bones
> > >
> > > m'estic "barallant" amb la nova etch 4 i no i ha manera
> > > d'instalar els drivers de nvidia-glx..
> > >
> > >
> > > alguna idea..
> > >
> > > merci
> > >
> > > xavi
> > >
> > > Salut
> >
> > _______________________________________________
> > Llista del GiLUG
> > 
> > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > * Tots els missatges queden publicats a:
> > http://gilug.org/pipermail/llista/
>
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/More information about the gilug mailing list