[gilug.org] drivers nvidia

Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2007-05-13 19:09:03 UTC


Com pots saber, per exemple que et dóna un error de compilació amb
aquest flag ?
make-kpkg $KPKGPARMS debian
Jo no utilitzo nvidia, deixant de banda el servidor, però em refereixo
que no entenc com veus que has de passar aquest flag $KPKGPARMS a la
compilació.
Ens veiem!!
El dg 13 de 05 del 2007 a les 12:24 +0200, en/na Jordi Pujol va
escriure:
> Bondia a tots,
> 
> si que hi ha molts de problemes per compilar el nvidia-kernel.
> 
> podem fer-ho amb el nvidia-kernel-source o el driver original nvidia, 
> 
> amb el nvidia-kernel-source:
> 
> primer hem de refer el paquet linux-kbuild-2.6.20, perque no ens deixarà 
> instal.lar aquest modul, ens dirà:
> FATAL: modpost: GPL-incompatible module nvidia.ko uses GPL-only symbol
> ‘paravirt_ops’
> 
> Seguim les instruccios de:
> http://www.debianhelp.org/node/6880
> 
> hem de editar el scrpts/mod/modpost.c (el nom mod.c es erroni) i eliminar o 
> comentar les linies 1197-1198:
> 		if (!mod->gpl_compatible)
> 			check_for_gpl_usage(exp->export, basename, exp->name);
> 
> mirem quines versions hi ha en Debian del driver nvidia
> # apt-cache policy nvidia-kernel-source
> nvidia-kernel-source:
>  Installed: 1.0.8776-4
>  Candidate: 1.0.8776-4
>  Version table:
>   1.0.9755-1 0
>     60 http://ftp.de.debian.org unstable/non-free Packages
> *** 1.0.8776-4 0
>     300 http://ftp.de.debian.org stable/non-free Packages
>     300 http://ftp.de.debian.org etch/non-free Packages
>     990 http://ftp.de.debian.org testing/non-free Packages
>     100 /var/lib/dpkg/status
> 
> Escolleixo la ultima:
> # aptitude install nvidia-kernel-source -t unstable
> The following packages will be upgraded:
>  nvidia-kernel-source
> The following packages are RECOMMENDED but will NOT be installed:
>  nvidia-glx
> 
> # cd /usr/src/
> 
> # tar xzf nvidia-kernel-source.tar.gz
> 
> # cd linux-headers-2.6.20-1-686
> 
> afegim la versio al Makefile
> # vi Makefile 
> EXTRAVERSION = -1-686
> 
> # make-kpkg $KPKGPARMS debian
> 
> El make-kpkg s'en descuida de posar el permis d'execucio a alguns programes:
> error:
> /bin/sh: scripts/genksyms/genksyms: Permission denied
> 
> li posem:
> # find /usr/src/linux-headers-2.6.20-1-686/scripts/ -type f -print0 | 
> xargs --null chmod a+x
> 
> podem compilar:
> # export KPKGPARMS='--added-modules nvidia-kernel --initrd '
> 
> # make-kpkg $KPKGPARMS modules_clean && make-kpkg $KPKGPARMS modules_image
> 
> instalem,
> # 
> dpkg -i ../nvidia-kernel-2.6.20-1-686_1.0.9755-1+2.6.20-10.00.Custom_i386.deb
> 
> tambe podriem fer-ho amb el driver original Nvidia segons les instruccions de:
> http://www.debianhelp.org/node/6880
> per mi es la opcio preferida perque sempre estic segur de que s'instal.la la 
> ultima versio del driver:
> 
> # ./NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1.run -x 
> # cd NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1
> # ../nvidia-installer -K -a -k 2.6.20-1-686
> i acabar la instalacio manualment:
> # cd NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv 
> # EXPORT PARAVIRT_OPS=`grep "D paravirt_ops" /boot/System.map-2.6.20-1-686 | 
> colrm 9`
> # ld -m elf_i386 —defsym paravirt_ops=0x$PARAVIRT_OPS -r -o nvidia.ko
> nvidia.o nvidia.mod.o
> Instal.lar nvidia.ko (by copying the module over into
> /lib/modules/2.6.20-1-/kernel/dricers/video)
> # cp nvidia.ko /lib/modules/2.6.20-1-686/kernel/drivers/video
> # depmod -a -b /lib/modules/2.6.20-1-686
> 
> Salut,
> 
> Jordi Pujol
> 
> A Diumenge, 13 de Maig de 2007 01:19, xavi linux va escriure:
> > ep..bones
> >
> > m'estic "barallant" amb la nova etch 4 i no i ha manera
> > d'instalar els drivers de nvidia-glx..
> >
> >
> > alguna idea..
> >
> > merci
> >
> > xavi
> >
> > Salut
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/
More information about the gilug mailing list