[gilug.org] Direcció Màquia

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-01-24 09:50:56 UTC


Iep, per demanar les Ubuntus necessitu una adreça, si ho fem com a GiLUG
millor posar la de la Màquia no?

Algu me la pot dir ;)

Número d'Ubuntus a demanar:

Intel/x86 150
PowePc     30
AMD64      20

Us semblen bé aquestes quantitats?

Salut!
-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Això és una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050124/2d8af1c8/attachment.sig>


More information about the gilug mailing list