[gilug.org] XOSI - Xarxa d'Observació de la Societat de la Informació - http://xosi.net

Marc Tarrés Deulofeu marc tarres wanadoo es
2004-05-05 15:28:33 UTC


Hola Toni!

Toni Hermoso wrote:
> 
> fa un temps vaig parlar-vos sobre la XOSI i a l'acta fundacional del 
> GiLUG crec que es va demanar més informació per discutir si adherir-s'hi 
> a nivell de GiLUG.
> 

Efectivament, al no estar tu present a la reunió fundacional del GiLUG 
per a poder-nos informar, els assistents teníem molts dubtes sobre tot 
aquest tema. Per això es demanava més informació al respecte.

> 
> Després d'un temps la cosa ha anat madurant i ja ha començat a funcionar 
> el primer projecte: el Qui és Qui de la Societat de la Informació a 
> Catalunya (http://wiki.xosi.net)
> El wiki està obert a tothom que hi vulgui aportar i editar entrades i us 
> animo a que hi col·laboreu i ho feu saber a aquells que puguin estar 
> interessats.
> A continació enganxo els principis de la XOSI:
> http://xosi.net/node/view/1
> 

Amb tota aquesta nova informació, i pel què hi he pogut llegir (el fet 
d'apuntar-s'hi no obliga a res, és una filosofia tipus /fes i deixa 
fer/), crec que perfectament el GiLUG podria apuntar-s'hi, si més no com 
a node de suport. Si algú s'anima a col·laborar-hi activament (a part de 
tu, és clar :P), llavors ja podríem passar a ser un node col·laborador 
del projecte existent (/QuiÉsQui/) o bé proposar-ne algun de nou.

Què opineu? Esperem que una part significativa dels socis hi doni el 
vistiplau? Esperem un temps prudencial i apliquem el /silenci afirmatiu/?

Tot això em recorda la idea ja plantejada d'establir algun sistema de 
votació (en principi, només restringit als socis) per decidir qüestions 
com aquestes. Se'n va parlar el dia de la redacció dels estatuts, però 
de manera no-oficial, ja que no apareix a l'acta. Com està aquest tema?


Siau!


-- 

  Marc Tarrés Deulofeu

----------------------------------

  e-mail: 

  pgp_public_key_id: 90FC814B

----------------------------------


-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 255 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040505/8ca7a9cc/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug