[gilug.org] [Kernel Panic] El diumenge 27 de juny]

(Debian User)Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2004-06-20 20:54:21 UTC


Llegeixo a kernel panic que el 27 de juny el diari avui distribuirà
Catix, una versió de linux en català, basada en knoppix.
A veure si la gent s'anima a potenciar la seva llengua/cultura
respectives!!!


-------------- part següent --------------
An embedded message was scrubbed...
From: Jordi Mas <>
Subject: [Kernel Panic] El diumenge 27 de juny
Date: Sun, 20 Jun 2004 21:32:59 +0200
Size: 3738
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040620/d304070b/attachment.mht>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040620/d304070b/attachment.sig>


More information about the gilug mailing list