[gilug.org] GNOME 2.6 a sarge

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-06-18 11:50:30 UTC


Hola llista!

Envio un mail enunciant que GNOME 2.6 ja està disponible a debian sarge.

I de pas per si algú ja ha fet l'upgrade, si l'hi ha passat que no pot
veure les icones de les carpetes, ni l'icona segons el tipus de fitxer
que és :S i que alguns tipus de fitxers han quedat associats a altres
aplicacions...

Apala salut!
-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040618/79ca3aee/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug