[gilug.org] drupal en català

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-12-04 13:43:38 UTC


On ds, 2004-12-04 at 14:40, Eduard Carreras i Nadal wrote:
[...]
> 7. Vas a la pestanya d'importar, selecciones el ca.mo i li dius que ho
> importi al català.

Perdona, és el fitxer .po ;)

[...]

Salut!
-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública a http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20041204/bb983ebd/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug