[gilug.org] ubuntu...

festuc festuc gmail com
2007-03-13 18:38:38 UTC


Tinc un servei d'apache2 amb ubuntu
i he mirat com està configurat i tal per posar un servidor virtual
però l'he posat a el meu directori personal...
te permisos per veure aixó, crec

 ls -l |grep home
drwxr-xr-x 13 root root 4096 2007-03-13 18:45 home
ls -l home/ |grep festuc
drwxr-xr-x 36 festuc festuc 4096 2007-03-13 19:12 festuc
ls -l /home/festuc/ |grep altre
drwxr-xr-x 2 festuc users    4096 2007-03-01 17:56 altre
 ls -la /home/festuc/altre/
total 16
drwxr-xr-x 2 festuc  users 4096 2007-03-01 17:56 .
drwxr-xr-x 36 festuc  festuc 4096 2007-03-13 19:12 ..
-rwxr-xr-x 1 www-data users  20 2007-03-01 17:56 .htpasswd
-rwxr-xr-x 1 festuc  users  24 2007-03-01 16:51 index.php
he mirat fins i tot de posar-ho tot al usuari www-data però tampoc
funciona :'(
en canvi la plana web que tinc a /var/www/
te els mateixos permisos i no falla pas...

ls -l /var/www/
drwxr-xr-x 2 festuc users  4096 2007-02-26 17:22 apache2-default
-rwxrwxr-x 1 festuc users 64235 2007-01-11 23:45 apo.torrent
-rwxrwxr-x 1 festuc users  3638 2006-09-12 14:44 favicon.ico
-rw-r--r-- 1 festuc users  2355 2007-01-26 16:38 index.html
-rw-r--r-- 1 root  root   44 2006-09-12 14:44 index.html.rpmnew
-rw-r--r-- 1 festuc festuc  98 2007-03-01 16:56 index.php
-rw-r--r-- 1 root  root   98 2007-03-01 16:53 index.php~
-rwxrwxr-x 1 festuc users  513 2006-09-12 14:44 robots.txt
-rw-r--r-- 1 root  root   513 2006-09-12 14:44 robots.txt.rpmnew

Alguna idea?

a més també he posat un usuari com he fet altres vegades amb .htpasswd i
he posat al virtual aixó...
alguna idea?
es algun modul el que em falta?

Mercés :D
aqui la configuració del virtual...
NameVirtualHost altre.lestudi.com
<VirtualHost *>
	ServerAdmin 
	
	DocumentRoot /home/festuc/altre
	<Directory />
		Options FollowSymLinks
		AllowOverride None
	</Directory>
	<Directory /home/festuc/altre>
		Authtype Basic
		AuthName "Plana de proves..."
		AuthUserFile /home/festuc/altre/.htpasswd
		AuthGroupFile /dev/null
		Require user altre
		order allow,deny
		Allow From localhost
		Options FollowSymLinks
		AllowOverride None
	</Directory>

</VirtualHost>Més informació sobre la llista de correu gilug