[gilug.org] Activació del DMA en els CDROM's o DVD's.

Jordi Pujol jordipujol arsystel com
2005-09-15 13:00:43 UTC


A Dimecres 14 Setembre 2005 19:38, Marc Tarrés va escriure:
> [1] El segon fitxer, en Jordi ja ha explicat com configurar-lo. Pel cas
> del primer, en el meu cas (que tinc una placa AMD amb xipset VIA) només
> em cal afegir
>
> via82cxxx
>
> abans dels mòduls ide (en concret, ide-cd), i reiniciar l'ordinador.

en el meu cas modificar el modules.conf no m'ha servit per poder activar el 
DMA.
per que el kernel faci acces amb DMA als CD'ROMS la unica solucio que he 
trobat es recompilar-lo posant un "yes" en la configuracio del kernel per el 
modul dels controladors IDE.
posare mes detalladament els pasos necessaris:

en el cas del Ubuntu, s'ha de baixar el kernel-source de la ultima versio 
estable del Hoary, que crec que es la 2.6.10
# apt-get install kernel-source-2.6.10.x-xxx-xxx
# cd /usr/src
descomprimirlo
# tar -xvf kernel-source-2.6.10.x-xxx-xxx.deb
canviar el directori de nom
# mv kernel-source-2.6.10   linux-2.6.10.7.custom1
# cd linux-2.6.10.7.custom1
copiem la configuracio de un kernel ja instalat
# cp  /boot/config-2.6-10-xxx-xxx  .config
editar el Makefile afegint a la linea 
EXTRAVERSION =.7.custom1
i començar el proces de compilacio
# make-kpkg clean
parametritzar el kernel posant una "y" en els moduls ide que corresponguin a 
la placa base que tinguem. per lo que modifiquem els nivells superiors dels 
parametres IDE amb una "y" (integrat) en comptes de una "m" (modul), fins que 
ens deixa posar una "y" en el controlador IDE. ( nomes posarem moduls 
residents aquells que corresponen a la placa base en questio, per no fer un 
kernel massa gran )
# make xconfig &
i despres compilar el kernel en un paquet debian
# make-kpkg --initrd kernel_image
i, quan hagi compilat correctament, instalar-lo
# dpkg -i ../kernel-image-2.6.10.7.custom1-xxxxxx.deb

Salut,

Jordi PujolMore information about the gilug mailing list