[gilug.org] Gilugsite i sf.net

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-07-25 18:29:35 UTC


Ja fa uns dies que sf.net va malament, carrega massa lent la pàgina i a
vegades ja ni això.
Podem fer alguna cosa?
A veure si entre tots podem tenir alguna idea :)

Podem des de muntar nosaltres una màquina i configurar-la per apendre'n
i demanar ample de banda a alguna empresa o ànima caritativa, buscar
algun altre lloc per penjar la pàgina...

No ho sé, però gaire temps no hauria de seguir així ;)

Salut!
-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050725/fe5646ba/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug