[gilug.org] Difusió de Linux

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-08-08 17:27:39 UTC


El dl 08 de 08 del 2005 a les 18:33 +0200, en/na agus va escriure:
> Doncs bé, ja he tornat de vacances.
> 
> Veig que sembla que teniu ganes de moviment.
> Per començar, avui mateix pasaré per la màquia, ha veure si encara soc a temps 
> de signar.

Ja ens hem passat de la data límit que teniem...

La gent que no ha anat a signar ja no cal que hi vagi, ja ho vaig
anunciar... 

Salut!
-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050808/f99280e9/attachment.sig>


More information about the gilug mailing list