[gilug.org] Registre gilug II

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-10-28 15:45:38 UTC


Hola,

ahir, amb en Xevi vam anar a presentar els papers a la Delegació de
Jústicia i ens van comentar que algunes apartats dels estatus no eren
correctes.
Vam anar a veure l'Oriol, vàrem modificar els punts necessaris per i ja
estan a punt per a que tots els socis fundadors els signin.

Això vol dir que _tots_els_socis_fundadors_ han de passar per la Màquia
a tornar a signar les quatre còpies dels estatus i l'acta fundacional.

I a veure si aquest cop ho podem acabar aviat que ja portem massa temps
amb aquests papers.


Fins aviat.
-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20041028/934ad598/attachment.sig>


More information about the gilug mailing list