[gilug.org] Xerrades hackandalus

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-11-04 08:10:54 UTC


Per tots els que no vam poder assistir a les xerrades del hackandalus,
les han posat a http://hackandalus.nodo50.org/ftp/ 


Salut!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20041104/fe4ada3f/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug