[gilug.org] Registre gilug II

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-11-02 11:25:42 UTC


On dj, 2004-10-28 at 17:45, Eduard Carreras i Nadal wrote:
[...]
> Això vol dir que _tots_els_socis_fundadors_ han de passar per la Màquia
> a tornar a signar les quatre còpies dels estatus i l'acta fundacional.
> 

La gent que vagi firmant podria anar enviant un mail a la llista o al
meu correu i així sabria quan ha firmat tothom :)


Au va que són festes de Girona i segur que hi nireu :P

-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20041102/7a503ea0/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug