[gilug.org] Docscaliu-no-epatents El Consell de ministres de la UE aprova la legalització de les patents de programari i l'estat Espanyol s'hi oposa.

(Debian User)Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2004-05-19 08:15:02 UTC


S'ha aprobat la patentabilitat del software, si més no, per ara, aquí ho
teniu.
On dc, 2004-05-19 at 09:05, Xavi Drudis Ferran wrote:
> El Wed, May 19, 2004 at 02:39:31AM +0200, xdrudis deia:
> > 
> >  El cas és que Alemanya, Eslovàquia i Luxemburg, malgrat el que havien
> >  dit abans [6]al Consell i [7]en públic, haurien votat a favor de la
> >  directiva després que s'haguessin incorporat esmenes "de compromís"
> >  absolutament insignificants en el resultat final. Bèlgica, Itàlia,
> >  Àustria i potser Dinamarca s'haurien abstingut, fent veure que
> >  s'havien acostat posicions, o amb l'excusa de no voler-ho allargar
> >  (però l'opció que escurça del tot el procediment és donar la raó al
> >  Parlament, no votar-hi en contra). Tots els altres estats haurien
> >  acceptat les patents de programari, sempre i quan vagin acompanyades
> >  amb retòrica suficient per fer veure que no n'hi ha.
> >
> 
> Em sembla que em vaig passar amb els que es van abstenir. Al cap i a la 
> fi les abstencions també servirien per aturar la proposta (si hi hagués
> hagut prou abstencions).
> 
> Potser hauria de dir: 
> Bèlgica, Itàlia,Àustria i potser Dinamarca s'haurien abstingut, que ja servia 
> per aturar la proposta, però no s'entén perquè van fer veure que
> s'havien acostat posicions, o es van excusar amb no voler-ho allargar
> (l'opció que escurça del tot el procediment és donar la raó al
> Parlament, no votar-hi en contra). 
> 
> 
> He pujat la correcció a http://patents.caliu.info/nota20040518.html,
> però encara no hi ha cap enllaç cap allà. Creieu que es pot enviar 
> o és tota la nota massa llarga i massa emprenyada ?.
El casado en su casa, y el muerto en la mortaja. 
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040519/8483ff42/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug