[gilug.org] Que pot passar amb les patents?

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-06-11 13:46:12 UTC


Bé, només per curiositat i per la gent que no ho sabia. La gent de la
ffii a simulat aplicació web "normal" i ensenyen les 20 patents que
s'havien saltat (com podreu veure tot són coses totalment normals).


Vaja que com s'aprovin un que treballi fent apps web haurà d'estar més
atent de quina patent s'està saltant que no pas mirant codi...

URL: http://swpat.ffii.org/this_is_EPO_practice/

Au salut!
-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040611/c7003ba5/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug