[gilug.org] Post-conferència de l'Stallman

Marc Tarrés Deulofeu marc tarres wanadoo es
2004-04-30 17:13:16 UTC


Agustin Piris wrote:
> Faig una petita proposta, desprès de la conferència, i de la insistència 
> del Sr. Stallman, no creieu que tindríem d'incloure GNU al nostre enunciat.
> 
> Grup d'usuaris GNU/Linux de Girona.

Uis, i com serien les sigles: GIGLUG? GIGNULUG? :P

> Com ell diu, tenim de tenir en compte el que ens mou, i no es Linux, si 
> no un sistema GNU que conté Linux.

Totalment d'acord, però no crec que per això s'hagi de canviar la 
nomenclatura del grup. M'imagino que la majoria de nosaltres tenim clar 
que el que utilitzem és GNU/Linux, però per simplicitat, (mal) costum, o 
també deixadesa només diem Linux (inclús se'ns ha escapat de dir només 
Linux davant seu! :D).

Suposo que el Sr. Stallman es deu donar per satisfet sempre que 
s'expliqui bé aquest tema als nous usuaris que anem 'evangelitzant'. En 
aquest sentit sí que crec que s'hauria de modificar el *Manual de Gilug* 
(1) (i en general, qualsevol col·laboració que aparegui a la web), on 
només es parla de *Linux* i no de *GNU/Linux*.

Siau!


(1) http://gilugsite.sourceforge.net/?q=node/view/103


-- 

  Marc Tarrés Deulofeu

----------------------------------

  e-mail: 

  pgp_public_key_id: 90FC814B

----------------------------------


-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 255 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040430/624264cf/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug