[gilug.org] Firmes

(Debian User)Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2004-04-24 17:49:51 UTC


On ds, 2004-04-24 at 14:07, Eduard Carreras i Nadal wrote:
> Bones,
> 
> avui a la tarda/vespre hi haurà algu per la Màquia? o algu per firmar?
> :P jo portaré els papers que haig d'emplenar, que nosé ben bé la
> direcció de la Màquia.
> 
> Salut!
Jo ara m'hi passaré, fins ara :)


-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040424/b9fdea49/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug