[gilug.org] Re: [Kernel Panic] 1r concurs de relats breus de temàtica hacker

(Debian User)Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2004-04-08 18:12:44 UTC


Concurs de ralat de hacktivisme en català:

On dj, 2004-04-08 at 19:54, Jordi Mas wrote:
> http://www.softcatala.org/noticies/0804200490.htm
> 
> El Servei de Llengües i Terminologia i l'Escola Politècnica Superior de 
> Castelldefels de la Universitat Politècnica de Catalunya convoquen el 1r 
> Concurs de Relats Breus de Hackers escrits en llengua catalana.
> 
> Els textos tant poden narrar experiències (fites aconseguides, d'intercanvi en 
> xarxa...) com contenir reflexions (patents vs software lliure, l'ètica del 
> hacker...).
> 
> Aquest concurs té com a objectiu dignificar la figura del hacker i retornar-li 
> el seu esperit original: el de la persona apassionada per la programació que 
> busca la contínua millora en les xarxes i els sistemes informàtics a partir de 
> la cooperació i la llibertat d'accés al coneixement.
> 
> Es valorarà tant el contingut com la redacció del relat. Es concediran tres 
> premis: El primer de 300 €, el segon de 150 € i el tercer de 75 €.
> 
> Hi pot participar qualsevol persona vinculada a la UPC i de qualsevol de les 
> universitats de l'àmbit lingüístic català: alumnes (titulats inclosos) i 
> personal docent i investigador i d'administració i serveis.
> 
> El relat s'ha de presentar mitjançant el formulari de participació que hi ha a 
> la web del concurs. El termini d'admissió comença a partir del 23 d'abril, 
> coincidint amb la diada de Sant Jordi, i s'acaba el 23 de maig, a les 24 h.
> 
> Més informació a la web del concurs: http://www2.upc.es/slt/estudiants
> -- 
> 
> Jordi Mas i Hernàndez (homepage http://www.softcatala.org/~jmas)
> http://www.softcatala.org
-- 
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040408/d35a5bd0/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug