[gilug.org] Hola

Jordi Pujol jordipujolp gmail com
2009-03-17 07:48:15 UTC


El Monday 16 March 2009 20:36:38 Eduard Vidal i Tulsà va escriure:
> Que us volia preguntar jo...
> A si
> Tinc un ordinador amb un sistema de fitxers codificat. (ext3 encrypted)
> Quan faig mount lògicament em demana la contrasenya.
> M'agradaria automatizar el montatge d'aquesta unitat des de un altre
> ordinador via ssh
> tipus ssh  mount /codificat/ --p "la frase contrasenya o
> el que sigui"
> però lógicament no es pasa amb el paràmetre --p
> Amb smbpasswd li pots pasar la contrasenya aixi
> (echo contrasenya;echo contrasenya) |smbpasswd -a -s nousuari
> amb el mount no funciona... ja que -s vol dir que llegeixi des de
> l'entrada estàndar.
> (echo "contrasenya")|mount /codificat/
> això no tira, ja que em continua demanant la contrasenya
> a veure si veiem la llum

Bondia a tots,
ara que ha sortit el sol i fara un bon dia,

jo resoldria aquest assumpte fent una ordre mount-codificat que acceptes el 
parametre -p i despres introduis la paraula en l'ordre mount,
amb algunes linies de codi,

#!/bin/sh
# mount-codificat

while getopts  "p:" flag
do
	case $flag in
		p ) PASS=$OPTARG;;
	esac
done
shift $((OPTIND-1))
PARAMETRES="${@}"

mount -p 9 ${PARAMETRES} 9<<EOF
${PASS}
EOF

espero que et serveixi aquesta idea, que pots posar a punt

Jordi Pujol

> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/

Més informació sobre la llista de correu gilug