[gilug.org] Router Linux

espi gilug espipinxo com
2006-07-08 13:30:15 UTC


Bones,

Tink un " Switch/Hub"  3Com ( no es programable ) , on hi tink 
connectat  3 ordinadors  i un router Zyxel 660Hw.

El router esta com a monopuesto seguint la configuracio de una web de 
adslayuda.com

(PC1) Tink una ordinador amb una Debian amb 2 tarjes de xarxa
Kernel 2.6.17.3

eth1 192.168.100.3 mask 255.255.255.0 
eth2 192.168.100.4 mask 255.255.255.0

script iptables

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -F
iptables -t nat -F
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.0/24 -d 0.0.0.0/0  -j 
MASQUERADE
iptables -A INPUT -i eth1 -p ICMP -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i ppp0 -p ICMP -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i ppp0 -p TCP --dport 80 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i ppp0 -p TCP --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i ppp0 -p TCP --dport 110 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i ppp0 -p TCP --dport 25 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i ppp0 -p TCP --dport 443 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p TCP -m state --state RELATED -j ACCEPT

(PC2) tink un pc tant amb windows xp pro (spanish), com linux
eth1  192.168.100.101 SMC

(PC3) tink un portatil amb windows xp pro. (english)
eth1 192.168.100.100 Intel

Desde el PC1 internet em funciona, inclus el sevidor web i el de correu 
, i ssh .. el que no funciona es https.

Desde el PC3 puk navegar per internet, messenger, etc ..

Desde el PC1 .. el messenger em funciona, pero .. qualsevol navegador no 
em navega !!! i no se per on continuar .

Algu li ha pasat algo semblant ?

gracies.

Més informació sobre la llista de correu gilug