[gilug.org] proposició

Toni Hermoso Pulido toniher softcatala org
2006-02-14 16:03:09 UTC


Al 14/02/06 16:58, En/na Raul Perez ha escrit:
> On Tue, 2006-02-14 at 14:07 +0100, Narcis Garcia - GiLUG wrote:
>> Hi ha algun component de Wiki a l'aplicació-web actual del GiLUG?
>> Sinó, puc instal·lar el MediaWiki, que ja el sé administrar.
>>
> 
> He creat un nou llibre col·laboratiu a la web del Gilug.
> ( A la secció de Documents, a la part superior dreta de la pàgina sota
> la llista de correu ).
> 
> http://www.gilug.org/?q=tallers
> 
> En ell hi podrem apuntar ja la llista de cursos proposats així com idees
> i opinions.
> Tothom que tingui usuari a la web el pot editar.
> 
> Mans a la feina!

Personalment puc oferir-me per a fer un taller o curs de localització de
programari en català.

-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
   web: http://drac.homelinux.org
 email: 
   gpg: B67B43DC
planet: http://planeta.softcatala.org


-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20060214/c257ce15/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug