[gilug.org] Papers

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-05-13 19:10:50 UTC


Bones,
vaig anar a buscar una carta a correus pel tema de la legalització del
gilug.

Tenim alguns problemes:
  1. Quant al domicili, si aquest és públic, s'haurà d'aportar
autoritazació de l'Ajuntament conforme a la qual cedeix l'ús del local
com a domicili de l'associació.
     * Suposo que haurem de presentar algun paper conforme, qui estigui
"a càrrec" de la màquia ens doni permís. I no l'Ajuntament.

  2. A l'article 3.1.3. la primera convocatòria han de ser la meitat més
un de les persones associades.
  
  3. Manca la durada dels càrrecs de la Junta Directiva que com a màxim
han de ser 5 anys.

També posa que ho hem de presentar abans de 3 mesos de rebre la
notificació.


Salut!   
-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Això és una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050513/0bdd5587/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug