[gilug.org] [Gilugsite-webdev] pedaç millorat pel node2pdf

(Debian User)Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2004-05-31 16:37:24 UTC


Existeix algun manual de com aplicar els patchs del drupal al drupal
local que tinguem ???

No wonder you're tired! You understood so much today.

p.d.:M'agradaria probar cosses d'aquestes, però no sé ni aplicar un
patch de kernel ... :'(
-------------- part següent --------------
An embedded message was scrubbed...
From: Eduard Carreras i Nadal <>
Subject: [Gilugsite-webdev] pedaç millorat pel node2pdf
Date: Mon, 31 May 2004 17:51:30 +0200
Size: 15274
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040531/c86a33d0/attachment.eml>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040531/c86a33d0/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug