[gilug.org] Com està la burocràcia?

Marc Tarrés Deulofeu marc tarres wanadoo es
2004-05-11 18:33:21 UTC


Oriol Pellicer i Sabrià wrote:
> 
> No. Falta el número de DNI d'una persona. Vaig intentar contactar-hi, però em 
> rebotaven els mails. 
> Què fem? Passem de tot i l'eliminem de la llista? Esperem indefinidament? De 
> moment tornaré a provar d'enviar-li.
> 

Prova-ho un cop més si vols, però per mi, endavant les atxes i fem com 
si no hagués vingut a la reunió. Si triguem tant, encara ens arrisquem a 
que no quedi pressupost a la Diputació! ;)

Bé, tant si pots contactar-hi com si no, avisa quan deixis els papers a 
la Màquia i miraré de passar a firmar.

Siau!

-- 

  Marc Tarrés Deulofeu

----------------------------------

  e-mail: 

  pgp_public_key_id: 90FC814B

----------------------------------


-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 255 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040511/7c95ddc3/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug