[gilug.org] Com està la burocràcia?

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-05-11 17:30:16 UTC


Bé, ja fa temps que no parlem de com està el tema de la "legalització"
del GiLUG.

Em sembla que l'Oriol ja tenia totes les dades i ja va portar-ho a la
Màquia.

- Havien de firmar tots els presents a la reunió l'acte?
  * En cas que sí, tothom ha firmat?

- Els estatuts, els havien de firmar tothom també?
  * Com està el tema?

Jo també vaig portar els impresos que cal emplenar a la Màquia, un cop
estigui tot fet ho empleno i ho portu a on faci falta.

Recordeu que sense "legalitat" no hi ha subvenció, i no hi ha cds...

Au, 1,2,3 Reactivació! :D

Salut!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040511/51e1b7ea/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug