[gilug.org] Acta fundacional del GILUG

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-03-25 01:21:47 UTC


> 
> Si no hi ha res de nou per el dia 3 cap problema, ja concretareu dia i lloc.
> 
> Enric
> .
Afegit al calendari de la web!

Salut!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040325/b73f80b8/attachment.sig>


More information about the gilug mailing list