[gilug.org] està viva aquesta llista ?

(Debian User)Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2004-07-12 20:37:04 UTC


està viva aquesta llista ??? 
hi ha molt poc moviment fa temps, no ???


-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040712/3f3ebdce/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug