[gilug.org] Firmes

Marc Tarrés Deulofeu marc tarres wanadoo es
2004-04-30 13:36:05 UTC


Agustin Piris wrote:
> Pel que em sembla, no més falta les dades i la firma de dos persones, i 
> això no es mou.
> 
> I dic jo ... ?, i si passem d'ells i tirem tot alló de la distribució de 
> CD's endavant.

Crec que sí, que hauríem de fer això. Si no, no farem res de bo.

Endavant les atxes! :P

Siau!

-- 

  Marc Tarrés Deulofeu

----------------------------------

  e-mail: 

  pgp_public_key_id: 90FC814B

----------------------------------


-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 255 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040430/293582d7/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug