[gilug.org] Firma estatuts

Marc Tarrés Deulofeu marc tarres wanadoo es
2004-04-19 13:33:38 UTC


Oriol Pellicer i Sabrià wrote:
> Pel que es va 
> comentar, sembla que l'acta de la passada assemblea és necessària per a 
> presentar els papers de la legalització com a associació, i a més, ha d'anar 
> signada per tots els que hi érem (falta confirmar-ho, però sembla que és 
> així).

Osti, confirma-ho això, sisplau. Últimament no és que vingui gaire per 
Girona, però si s'ha de fer, doncs ja miraria d'aprofitar qualsevol 
excusa per acostar-me a la Màquia i signar-ho.

Siau!

-- 

  Marc Tarrés Deulofeu

----------------------------------

  e-mail: 

  pgp_public_key_id: 90FC814B

----------------------------------


-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 255 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040419/d4144bbe/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug