[gilug.org] Acta de la passada assemblea i estatuts

Marc Tarrés Deulofeu marc tarres wanadoo es
2004-04-16 18:19:13 UTC


Oriol Pellicer i Sabrià wrote:
> Em sembla que ens hem embolicat (o jo no ho he entès bé). Crec que només cal 
> que signin els estatuts els que apareixen els seus noms als mateixos, però la 
> resta no. O cal signar alguna altra cosa i donar una fotocòpia del DNI per a 
> ser soci? (ho pregunto, no en tinc ni idea)

Pel que es va parlar l'altre dia, jo també entenc que només han de 
signar els 3 'representants legals' escollits. La resta de gent només 
cal que paguem la quota.

S'haurà de començar a vigilar el tresorer de prop... :P

Siau!

-- 

  Marc Tarrés Deulofeu

----------------------------------

  e-mail: 

  pgp_public_key_id: 90FC814B

----------------------------------


-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 255 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040416/4f5c3b36/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug